O PROJEKTU MAPI

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v obci s rozšířenou působností (ORP) Pelhřimov
Začátek realizace: 12.5 2016
Konec realizace: projekt jeprodloužen do 31. 12. 2017 (původní termín konce realizace 30.10.2017)

Aktuální informace k projektu k 30. 11. 2017:

Řídicí výbor schválil akční plán.
Akční plán je dílčí část celkového dokumentu Místní akční plán ve vzdělávání na území ORP Pelhřimov. Zahrnuje aktivity, které si angažovaní aktéři ve vzdělávání vytkli jako zásadní pro rozvoj území. Tyto aktivity schválil Řídicí výbor per rollam dne 13.11.2017.

Co znamená schválený Akční plán?
Schválený Akční plán je důležitý dokument. Na jeho základě budou čerpány prostředky pro území v MAP II.

Proč MAP II.?
MAP I. a jeho realizační tým končí k 31. 12. 2017. Budou ukončeny aktivity realizované v rámci projektu, nicméně nadále můžete být ve spojení s realizačním týmem MAP I. formou e-mailu. O novém týmu, který bude realizovat aktivity MAP II., se dozvíte z naší webové stránky pravděpodobně na začátku příštího roku.

Co je to MAP?

Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Za metodikou MAP stojí MŠMT, které ji realizuje prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) na celém území v České republice. Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů.

Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV.

Co je cílem MAP?

Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v oblasti vzdělávání od zřizovatelů škol, přes školy samotné, ředitele, učitele, instituce zájmového a neformálního vzdělávání i rodiče.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Obecně jde o vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol. Cílem je zpracování strategie v oblasti vzdělávání na území Pelhřimovska do roku 2023.

Projekt místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP vzdělávání na území ORP Pelhřimov je realizován Městem Pelhřimov a dalšími aktéry z oblasti předškolního a základního vzdělávání, s cílem vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

K čemu je vám MAP?

MAPA ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ