O projektu

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Projekt MAPII je rozdělen na 3 hlavní části:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP

Na území ORP Pelhřimov se část 4. Implementace věnuje 2 hlavním tématům:

 1. Téma č. 1: Čtenářská gramotnost v předškolní výchově a v základním vzdělávání1.1 Podpora a rozvoj školních knihoven
  1.2 Programy ke zvýšení čtenářské gramotnosti
  1.3 Podpora čtenářské gramotnosti s knihovnou
  1.4 Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání
  1.5 Rozvoj kompetencí formou výuky cizího jazyka
 2. Téma č. 2: Výchova ke zdravému občanstvíPodtéma 2.1: Kompetence pro demokratickou kulturu
  2.1.1 Participace a neformální vzdělávání
  2.1.2 Kritické myšlení
  2.1.3 Zvládnutí krizových situací
  2.1.4 Aktivity prevence
  2.1.5 Ekologické aktivity
  2.1.6 Bezpečně online

  Podtéma 2.2: Kompetence pro zdravý aktivní zodpovědný životní styl
  2.2.1 Lokomoce
  2.2.2 Zdravě a zodpovědně

Na území ORP Pelhřimov projekt realizuje Místní akční skupina Šipka a Hodina H.